โฉ– powrelay.xyz

day week month year all
0 hashes per byte
commit 73e93d09ad596a7170b9dbea4498d0f74805bb70 Author: fiatjaf <fiatjaf@gmail.com> Date: Sun Jun 18 11:39:31 2023 -0300 add generic repost to readme. diff --git a/README.md b/README.md index ca2e688..83d19ad 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -76,9 +76,10 @@ They exist to document what may be implemented by [Nostr](https://github.com/nos | `3` | Contacts | [2](02.md) | | `4` | Encrypted Direct Messages | [4](04.md) | | `5` | Event Deletion | [9](09.md) | -| `6` | Reposts | [18](18.md) | +| `6` | Repost | [18](18.md) | | `7` | Reaction | [25](25.md) | | `8` | Badge Award | [58](58.md) | +| `16` | Generic Repost | [18](18.md) | | `40` | Channel Creation | [28](28.md) | | `41` | Channel Metadata | [28](28.md) | | `42` | Channel Message | [28](28.md) |
Created at:
Fri Jun 21 20:47:37 UTC 2024
Kind:
1 Text note
Tags:
t 00000000000000000000000073e93d09ad596a7170b9dbea4498d0f74805bb70
nip_commit 73e93d09ad596a7170b9dbea4498d0f74805bb70
0 hashes per byte
Created at:
Fri Jun 21 19:17:59 UTC 2024
Kind:
3 Contact list
Tags:
p 4e72d83524f4f24acb05691dfbe1a74ba115b9ddfd09d6771401468d21c79007 wss://nostr.zbd.gg
p cf473ebe9736ba689c718de3d5ef38909bca57db3c38e3f9de7f5dadfc88ed6f wss://nostr.zbd.gg
p 82fa35a6324289bfb477c3f54b8154010e0149a4741ee1c70e38b66474d6f277 wss://nostr.zbd.gg
p dbe792290238ea118b2c77f57dc07a8ecb8b609185bffedbf5d833b9e3540b93 wss://nostr.zbd.gg
p 05630a925419752ff69c20362399174773eee598a7e1549df82fc620f045b1e2 wss://nostr.zbd.gg
0 hashes per byte
+
Created at:
Sat Jun 22 20:07:43 UTC 2024
Kind:
7 Reaction
Tags:
e 60678d9c47b2dfdc9c7b6a944053ee56d7ca5f4b4335c437b3eff480c5079bfd
p 5b0183ab6c3e322bf4d41c6b3aef98562a144847b7499543727c5539a114563e
0 hashes per byte
๐Ÿค™
Created at:
Thu Jun 20 13:22:20 UTC 2024
Kind:
7 Reaction
Tags:
e a4e0acdf555c488c2d79bbf535385926f2eea6b6ff5e782e846958a4d22d5418
p 2250f69694c2a43929e77e5de0f6a61ae5e37a1ee6d6a3baef1706ed9901248b
0 hashes per byte
โค๏ธ
Created at:
Thu Jun 20 21:39:55 UTC 2024
Kind:
7 Reaction
Tags:
e 604c91d848e6697cfc3012dc6879d4e4abdc4609df18ad69b92b8e11be8a8a91
p 06830f6cb5925bd82cca59bda848f0056666dff046c5382963a997a234da40c5
0 hashes per byte
๐Ÿ”ฅ
Created at:
Tue Jun 25 14:12:23 UTC 2024
Kind:
7 Reaction
Tags:
e 866ce0d142fc02675f0359440b22512dae52c16177b142cf2200c4e37a25d945
p 339db62c91c8cfa8f085f89f115f1ad95df10ce749730239b6054d2453332908
k 1
0 hashes per byte
๐Ÿ”ฅ
Created at:
Thu Jun 20 07:38:09 UTC 2024
Kind:
7 Reaction
Tags:
e c9be2fc2f1fcc03d7e031f402d0497a173cebc119d95a9b134f21dc1d598bc3c
p 5b0183ab6c3e322bf4d41c6b3aef98562a144847b7499543727c5539a114563e
k 1
0 hashes per byte
Good morning โ˜€๏ธ
Created at:
Mon Jun 24 13:00:23 UTC 2024
Kind:
1 Text note
Tags:
e 9572b0dd9f5178bac5fba6be86eeaf5b4076793ae7e97a2fcbba95a761a089f2 root
p 20d29810d6a5f92b045ade02ebbadc9036d741cc686b00415c42b4236fe4ad2f
0 hashes per byte
hope.com
Created at:
Tue Jun 25 06:54:20 UTC 2024
Kind:
1 Text note
Tags:
p 0d2a0f56c89fd364b89723ffe76102394010ca3fe48b804f0df86e2cef40df51
e f113797fa6a008f3d31639f1a18e66d0d0c9742a71479832d86af4260fa441d4 wss://relay.wellorder.net root
0 hashes per byte
๐Ÿซ‚โ˜•๏ธ
Created at:
Tue Jun 25 13:58:22 UTC 2024
Kind:
1 Text note
Tags:
e 508ead9647306a5cedd072566492e0348116edbb29893bbfa4b3c1f0b4e2fa20 root
e e5dea3494da2005c8a04a76376de66f0533162561404a64ef189f6ff60134816 reply
p f747b6b3202555cbf39c74b14da9a89585e5fb21431c1e630071e5c86cfb7a2b
p 339db62c91c8cfa8f085f89f115f1ad95df10ce749730239b6054d2453332908
< prev 2 next >